+420 777 633 921
GDPR

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak Správce shromažďuje osobní údaje o zákaznících a jak tyto údaje dále používá. Prohlášení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Správce osobních údajů:
 • Ing. Arch. Jan Hrabal, Nad Tratí 744, Bílovice nad Svitavou, 664 01, info@hrabalarch.cz, +420 777 633 921
1. Osobní údaje, které shromažďuji
 • 1.1 Správce shromažďuje údaje za účelem komunikace se zákazníkem, případně za účelem zasílání obchodního sdělení a zveřejnění referencí.
  Správce zároveň zpracovává osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností.
2. Právní základ a účely zpracování Vašich osobních údajů
 • 2.1. Komunikace se zákazníkem
  V případě, že zákazník kontaktuje Správce pomocí e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách nebo pomocí chatu, zpracovává Správce tyto údaje za účelem zodpovězení zákazníkova dotazu. Zákazník kontaktováním Správce vyjadřuje souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů pro tento účel. Za účelem kontaktování zákazníka jsou zpracovávány tyto údaje:
  - křestní jméno a příjmení
  - e-mailová adresa
  - telefonní číslo
  - IP adresa
 • 2.2. Reference
  Správce za účelem propagace svých služeb zveřejňuje na svých webových stránkách reference svých zákazníků. Reference je zveřejněna na základě souhlasu zákazníka. Za účelem referencí shromažďuje Správce tyto údaje:
  - jméno a příjmení
  - nemovitost
3. Uchovávání dat
 • 3.1. Osobní údaje zadané v rámci objednání služeb Správce jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění zákonných povinností.
 • 3.2. V případě, že zákazník udělil Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zasílání obchodního sdělení či přímého marketingu, jsou tyto údaje zpracovávány do odvolání souhlasu zákazníkem. Více o odvolání souhlasu v části 4 tohoto prohlášení.
4. Práva zákazníka v souvislosti s osobními údaji
 • 4.1. Právo na výmaz
  Správce vždy vyhoví žádosti o výmaz, pokud neexistují zákonné důvody nebo oprávněné zájmy Správce pro odmítnutí takové žádosti.
  Zákazník má možnost kdykoliv své údaje smazat:
  - písemně formou dopisu zaslaného na doručovací adresu: Ing. Arch. Jan Hrabal, Nad Tratí 744, Bílovice nad Svitavou, 664 01
  - zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@hrabalarc.cz.
 • 4.2. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  4.2.1. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu zákazníka, mohou být zákazníkem kdykoliv odvolány (není-li k zpracování jiný zákonný důvod). V případě odvolání souhlasu se zveřejněním reference bude tato ze stránek smazána.
  4.2.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
 • 4.3. Právo na opravu
  Zákazník má právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné.
  Zákazník má možnost opravit nebo doplnit své osobní údaje následujícím způsobem:
  - zasláním na email info@hrabalarch.cz
 • 4.4. Právo na omezení zpracování
  Zákazník má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:
  - popírá přesnost svých osobních údajů;
  - je zpracování protiprávní a zákazník namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů;
  - zákazníkovi osobní údaje Správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení; výkon či obhajobu právních nároků.
 • 4.5. Právo na přístup k osobním údajům
  4.5.1. Zákazník má právo zjistit, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Není-li zákazníkovi cokoliv jasné ohledně zpracování jeho osobních údajů, může se na Správce kdykoliv obrátit prostřednictvím této emailové adresy: info@hrabalarch.cz
  4.5.2. Na žádost zákazníka poskytne Správce kopii zpracovávaných údajů. V této souvislosti bych Vás chtěla upozornit, že můžu chtít, abyste mi vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abych si mohla ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abych zamezila přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.
  4.5.3. Zákazník má právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu.
 • 4.6. Právo na přenositelnost údajů
  Zákazník má právo na získání svých osobních údajů, které Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.
 • 4.7. Uplatnění práv
  4.7.1. Zákazník může svá práva uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů Správce.
  4.7.2. Správce vyřizuje veškeré žádosti bez zbytečného odkladu.
  4.7.3. Zákazník má rovněž možnost se, buď přímo nebo v případě nespokojenosti, obrátit na Úřad pro ochranu osobních údaj, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.
5. Správa a zpracování osobních údajů
 • 5.1. Předávání osobních údajů
  Osobní údaje třetím stranám nepředávám.
 • 5.2. Ochrana osobních údajů je pro Správce velmi důležitá, a proto jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány jen v elektronické podobě.
V případě jakýkoliv dotazů neváhejte Správce kontaktovat.
Toto Prohlášení je platné a účinné od 24.5.2018